Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Func ApS

 

Nærværende betingelser er gældende for ethvert salg/tjenesteydelse for Func ApS, med mindre andet er skriftlig aftalt.


Ved uoverensstemmelser mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

 

Tilbud og salg:

Tilbud er kun gældende for Func ApS i 30 dage efter afgivelse. Alle priser er excl. moms og lokale afgifter, samt evt. indfortoldning.

 

Specialopgaver:

Ved specialproduktioner tryk m.m forbeholder Func ApS sig ret til at over-/underlevere med +/- 10%.

 

Leveringstid og forsinkelse:

Opgivne leveringstider er oplyst ud fra Func ApS 's bedste skøn, men uden¬ forbindende for Func ApS og forsinkelser berettiger ikke kunden til at annullere ordren, forinden leveringsfristen er overskredet med 20 dage. Annulle­ring er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod Func ApS i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

 

Kreditoplysninger:

Func ApS forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a hos RKI eller andre lignende kreditoplysnings bureauer

 

Forsendelse:

Alle ordrer leveres ab lager og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt.

 

Mangler/defekte varer:

Reklamationer skal ske skriftligt straks efter at manglen er konstateret, dog senest inden 3 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Såfremt reklamationen må ses for at være beretti­get og Func ApS foretager afhjælpning, sker fragtomkostningen for Func ApS's regning og risiko.

 

Afbestilling og returnering:

Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, er Func ApS berettiget til — efter eget valg - at kræve samtlige omkostninger ifm ordren, dækket.

 

Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter forud­gående aftale. Ved returnering af leverancen; skal kunden drage omsorg for forsvar­lig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget ved ankomst hos Func ApS, godtgør Func ApS ikke de beskadigede varer.

 

Erstatning:

Bortset fra de tilfælde hvor Func ApS eller dennes medarbejdere har handlet med forsæt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at frem­komme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet de foranstående bestemmelser: Func ApS hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for drifttab, avancetab, tidstab, rentetab eller anden indirekte tab. Func ApS 's erstat­ningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige varens pris. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer overfor Func ApS så snart kunden er eller burde være opmærksom på tilstedeværel­sen af Func ApS 's mulige erstatningsansvar

 

Force majeure:

I øvrigt sker alt salg og tilbud med forbehold af force majeure der bl.a. kan bestå i; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, Krig, ind- og udførelsesforbud, samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet, hvorover Func ApS ikke er herre

 

Ejendomsforbehold:

Det leverede forbliver Func ApS 's ejendom indtil hele købesummen er betalt.

Værneting og lovvalg:

Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

 

Andeering:

International Købelov nr 733 af 7. december 1988 er ikke gældende mellem parter­ne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelse, i såvel nati­onal som international lovgivning.

Persondatapolitik:

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Firmanavn, adresse, tlf.nr., CVR og mailingadresse.     international lovgivning

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  

 
Personoplysningerne registreres hos Func ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  


Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.