IndkøbskurvIndkøbskurv
0 varer til i alt 0,00 DKK
TilbudslisteTilbudsliste
0 varer til i alt 0,00 DKK

 

 

SALG              48 21 28 10

Bo Esbensen:                      

Bettina Klausen  

E-mail:                        

  

PROJEKTLEDELSE
 

INDKØB / PRODUKTUDVIKLING

Nino Func:                    

Pernille Altmann          

 

BOGHOLDERI

Betina Nielsen:            

 

Func ApS

Bygmarken 25

3520 Farum


Vis stort kort

 

 

 Banner_gul_847x274.gif
  

Salgs- og leveringsbetingelser for Func ApS

 

Nærværende betingelser er gældende for ethvert salg/tjenesteydelse for Func ApS, med mindre andet er skriftlig aftalt.


Ved uoverensstemmelser mellem betingelserne og kundens handelsvilkår af enhver art, går betingelserne forud for kundens vilkår.

 

Tilbud og salg:

Tilbud er kun gældende for Func ApS i 30 dage efter afgivelse. Alle priser er excl. moms og lokale afgifter, samt evt. indfortoldning.

 

Specialopgaver:

Ved specialproduktioner tryk m.m forbeholder Func ApS sig ret til at over-/underlevere med +/- 10%.

 

Leveringstid og forsinkelse:

Opgivne leveringstider er oplyst ud fra Func ApS 's bedste skøn, men uden¬ forbindende for Func ApS og forsinkelser berettiger ikke kunden til at annullere ordren, forinden leveringsfristen er overskredet med 20 dage. Annulle­ring er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og kunden kan således ikke rette nogen form for erstatningskrav mod Func ApS i tilfælde af forsinkelse eller manglende levering.

 

Kreditoplysninger:

Func ApS forbeholder sig ret til at søge oplysninger om kunden bl.a hos RKI eller andre lignende kreditoplysnings bureauer

 

Forsendelse:

Alle ordrer leveres ab lager og afsendes for kundens risiko, hvis ikke andet er aftalt.

 

Mangler/defekte varer:

Reklamationer skal ske skriftligt straks efter at manglen er konstateret, dog senest inden 3 dage efter modtagelse af varen. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige reklamationsbeføjelser. Såfremt reklamationen må ses for at være beretti­get og Func ApS foretager afhjælpning, sker fragtomkostningen for Func ApS's regning og risiko.

 

Afbestilling og returnering:

Ved kundens uberettigede tilbagetræden fra/annullering af en indgået aftale, er Func ApS berettiget til — efter eget valg - at kræve samtlige omkostninger ifm ordren, dækket.

 

Returnering af varer kan kun ske ved mangelfuld leverance og da kun efter forud­gående aftale. Ved returnering af leverancen; skal kunden drage omsorg for forsvar­lig emballering og pakning af varen. Såfremt varerne er beskadiget ved ankomst hos Func ApS, godtgør Func ApS ikke de beskadigede varer.

 

Erstatning:

Bortset fra de tilfælde hvor Func ApS eller dennes medarbejdere har handlet med forsæt, eller udvist grov uagtsomhed, er kunden afskåret fra at frem­komme med krav om erstatning, udover hvad der er hjemlet de foranstående bestemmelser: Func ApS hæfter ved erstatningsansvar, aldrig for drifttab, avancetab, tidstab, rentetab eller anden indirekte tab. Func ApS 's erstat­ningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige varens pris. Kunden mister i øvrigt sin ret til at gøre ansvaret gældende, såfremt kunden ikke skriftligt reklamerer overfor Func ApS så snart kunden er eller burde være opmærksom på tilstedeværel­sen af Func ApS 's mulige erstatningsansvar

 

Force majeure:

I øvrigt sker alt salg og tilbud med forbehold af force majeure der bl.a. kan bestå i; strejke, lockout, driftsforstyrrelser, Krig, ind- og udførelsesforbud, samt alle andre omstændigheder, her og i udlandet, hvorover Func ApS ikke er herre

 

Ejendomsforbehold:

Det leverede forbliver Func ApS 's ejendom indtil hele købesummen er betalt.

Værneting og lovvalg:

Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

 

Anden regulering:

International Købelov nr 733 af 7. december 1988 er ikke gældende mellem parter­ne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelse, i såvel nati­onal som international lovgivning.

 

Func ApS        Bygmarken 25        DK - 3520 Farum        salg@func.dk        Tlf. +45 4821 2810        Fax. +45 4821 2910